Marknadsjuridiska perspektiv (MJP)

KursbeskrivningKursen behandlar det medie- och marknadsrättsliga systemet samt dess olika och ibland motstridiga intressen. De rättsområden som primärt berörs är marknadsföringslagstiftningen och den immaterialrättsliga lagstiftningen. Marknadsföringslagstiftningen reglerar hur reklam och annan marknadsföring måste utformas för att inte vara olaglig. De immaterialrättsliga frågor som behandlas i kursen har sin fokus på upphovsrätt, design och varumärken. Särskilt vikt läggs vid hur dessa immaterialrätter används i praktiken som skydd och konkurrensmedel. I förhållande till ensamrätterna behandlas också vissa aspekter av regleringen av företagshemligheter. Vidare berörs frågor rörande den svenska offentliga rättens förhållande till det medie- och marknadsrättsliga systemet, i synnerhet yttrandefrihetsgrundlagen, tryckfrihetsförordningen, skyddet för den personliga integriteten och offentlighetsprincipen.Kursens lärandemål

Kursens övergripande syfte är att skapa förståelse för rättsregler och etiska förhållningssätt inom det medie- och marknadsrättsliga systemet. Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
1. Beskriva och redogöra för juridiska och etiska frågeställningar inom det medie- och marknadsrättsliga område.

Färdighet och förmåga
2. Muntligt redogöra för och diskutera etiska och juridiska frågeställningar inom kursens sakområde.
3. Med hjälp av relevanta metoder identifiera och tillämpa rättsregler och etiska principer på konkreta fall inom kursens sakområde.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
4. Analysera och bedöma olika lösningar med beaktande av de ekonomiska, samhälleliga, och kulturella intressen som ligger till grund för det medie- och marknadsrättsliga systemet.

OBS !


Det sker inte någon nyantaging till denna kurs.


Namn:
Marknadsjuridiska perspektiv
Termin: H19
Period: 3
Studietakt: 100%
Nivå: Grund
Poäng: 7,5
Språk: Svenska

Kontakt:


Koordinator:
Head of course:
Christine Storr

Lärare:


Storr Christine
Pam Storr
PamStorr