Magisteruppsats i företagsekonomi (MAUPP)

KursbeskrivningMagisteruppsatsen är mer teoretiskt inriktad än kandidatuppsatsen och bygger i än högre grad på tidigare forskning inom området. Kursen fokuserar på att producera ett forskningsbidrag, liksom på att ge en god inblick i hur kvalificerat forskningsarbete bedrivs. Kursen ger fördjupad förståelse för hur man förbereder och genomför en vetenskaplig studie kopplad till aktuell forskning, samt hur man skriver en akademisk uppsats. Ämnen som behandlas är vetenskaplig problematisering, vetenskapsteori, forskningsmetod, akademiskt skrivande och akademisk granskning (review). Kursen består av seminarier, enskilda handledningsmöten samt av att skriva granskningsrapporter och en egen uppsats. Kursens lärandemål
Det övergripande syftet med ett magisterexamensarbete är att ge studenten träning i att självständigt och på grundval av vetenskaplig teori och metod fördjupa sig i de vetenskapliga diskussioner som förs inom området för uppsatsen samt formulera ett eget forskningsbidrag med potentiell relevans för den vetenskapliga diskussionen och kunskapsbildningen inom detta område.

Kursens lärandemål utgår från de krav på kunskaper, förmågor och förhållningssätt som formulerats för magisterexamen i Högskoleförordningens Examensordning. Efter genomfört magisterexamensarbete förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
1. Självständigt identifiera, utveckla och formulera en i tidigare forskning grundad företagsekonomisk problematik.

Färdighet och förmåga
2. Kritiskt diskutera, analysera och tillämpa teori vid problematiseringsarbete, analys av empiriskt material och produktion av forskningsbidrag;
3. Grundligt redogöra för och motivera val av forskningsansats utifrån vetenskapsteoretiska och metodologiska argument.
4. Visa noggrannhet och stringens vad gäller vetenskaplig akribi, formalia och angivna tidsramar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
5. Genomföra ett vetenskapligt grundat försök att producera ett kunskapsbidrag till den tidigare forskningen inom uppsatsens ämnesområde.
6. Värdera det egna arbetet och dess kunskapsbidrag med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

OBS !


Det sker inte någon nyantaging till denna kurs.


Namn:
Magisteruppsats i företagsekonomi
Termin: H16
Period: 1 2 3 4
Studietakt: 50%
Nivå: Avancerad
Poäng: 15,0
Språk: Svenska

Kontakt:


Koordinator:
Helena Flinck
Marknadsföring
Ludmila Lindgren
Management
Toivo Lepp
Redovisning
Doris Rehnström
Finansiering
Head of course:
Li Malmström
Finansiering
Martin Svendsen
Jessica Lindbergh
Management
Roland Almqvist
Redovisning

Lärare: