Organisation I (ORG-I)

Course description


Intended Learning Outcomes

 
Att lära sig grunderna i ämnet organisation är fundamentalt för en företagsekonomstudent. Detta lär man sig i den här kursen samtidigt som en bredare förståelse för organisationers komplexitet skapas och studenten får en bred grund att stå på inför vidare studier.


Kursen behandlar framväxten av teorier och synsätt på organisering och ledning av företag och andra typer av organisationer, hur organisationen beskrivs och hur arbetsfördelning och koordinering kan förstås och beskrivas, teorier som behandlar villkor för och konsekvenser av olika former för organisering och ledning samt kopplingar mellan de olika teoretiska inriktningarna och övergången från ett industriellt till ett post-industriellt samhälle Kursen ger kunskap om grundläggande organisatoriska begrepp, färdigheter i att använda teorier/modeller, för att analysera organisatoriska problem samt att kritiskt kunna utvärdera och jämföra olika sätt att analysera företag och organisationer. Kursen består av föreläsningar, seminarier och avslutas med en tentamen.Kursens lärandemål 
Kursens övergripande syfte är att göra dig förtrogen med teorier som rör organisering och ledning av organisationer. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
1. Definiera grundläggande organisationsteoretiska begrepp.
2. Redogöra för olika sätt att beskriva, åskådliggöra och analysera organisationer samt göra kopplingar till hållbarhet utifrån given kurslitteratur.

Färdighet och förmåga
3. På teoretisk grund analysera praktikens former för organisering och ledning.
4. Formulera teoretiskt förankrade företagsekonomiska frågeställningar och problem.
5. Tillämpa grunderna i vetenskapligt skrivande.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
6. Diskutera och värdera teorier och tanketraditioner.Examination

En salstenta är planerad, se schemat.

Change semester  


Course title:
Organisation I
Semester: Spring term 2018
Study period: 1
Rate of studies: 100%
Level: Undergraduate level (first cycle)
Credits: 7.5
Language of instruction: English

Course code: FE1204

Kursplan

Contact:


Course coordinator:
Lotta Sondell
Teaching assistant:
Lorenzo Nilson
Head of course:
Magnus Gustavsson
Examiner:
Magnus Gustavsson
Emma Stendahl
Student services:
Read more