Organisation I (ORG-I)

Kursbeskrivning


Kursens lärandemål

Kursens övergripande syfte är att göra dig förtrogen med teorier som rör organisation, organiserad verksamhet och ledning av organisationer samt introduktion till ett hållbarhetsperspektiv. Efter genomgången kurs ska studenten kunna utifrån: Kunskap och förståelse:


1. Definiera grundläggande organisationsteoretiska begrepp.


2. Redogöra för olika sätt att beskriva, åskådliggöra och analysera organisationer samt göra kopplingar till hållbarhet utifrån given kurslitteratur. Färdighet och förmåga.


3. På teoretisk grund analysera praktikens former för organisering och ledning.


4. Formulera teoretiskt förankrade företagsekonomiska frågeställningar och problem.


5. Tillämpa grunderna i vetenskapligt skrivande.


6. Värderingsförmåga och förhållningssätt.


7. Diskutera och värdera teorier och tanketraditioner.Innehåll
Detta är en grundkurs i företagsekonomi. I kursen organisation-1 (Org-1) möter du tankar, teorier och perspektiv på administration, organisation, medarbetarskap och ledarskap. Kursen är en av fyra (övriga Finansiering, Redovisning & Marknadsföreing) som tillsammans ger grundläggande teoretisk och praktisk förståelse för ämnet.

Att lära sig grunderna i ämnet organisation är fundamentalt för en företagsekonomistudent. Detta lär man sig i den här kursen, samtidigt som en bredare förståelse för organisationers komplexitet skapas och studenten får en bred grund att stå på inför vidare studier.

Kursen behandlar framväxten av teorier och synsätt på organisering och ledning av företag och andra typer av organisationer, hur organisationen beskrivs och hur arbetsfördelning och koordinering kan förstås och beskrivas, teorier som behandlar villkor för och konsekvenser av olika former för organisering och ledning samt kopplingar mellan de olika teoretiska inriktningarna och övergången från ett industriellt till ett post-industriellt samhälle. Kursen ger kunskap om grundläggande organisatoriska begrepp, färdigheter i att använda teorier/modeller, för att analysera organisatoriska problem samt att kritiskt kunna utvärdera och jämföra olika sätt att analysera företag och organisationer. Kursen består av föreläsningar, seminarier och en tentamen.

Byt termin


Namn:
Organisation I
Termin: V19
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: Grund
Poäng: 7,5
Språk: Svenska

Kurskod: fe1204

Kursplan

Kontakt:


Koordinator:
Lotta Sondell
Amanuenser:
Lorenzo Nilson
Kursansvar:
Magnus Gustavsson
Examinator:
Magnus Gustavsson
Studentservice:
Läs mer