Visuell kommunikation (VIK)

KursbeskrivningÄmnet visuell kommunikation handlar om hur koncept och idéer visualiseras. Kursens övergripande syfte är att ge en introduktion till visuell kommunikation, genom att göra studenten förtrogen med grundläggande teoretiska begrepp och modeller samt ämnets historiska utveckling. Kursen fokuserar primärt, men inte enbart, på visuell kommunikation inom en marknadskommunikativ kontext.

Delämnen som behandlas är den visuella kommunikationens historia, visuella kommunikationsmodeller, informationsdesign, typografi inom visuell kommunikation samt designprocesser. Under kursen diskuteras även målgruppsanpassning och tillgänglighet i olika medier.
Målet är vidare att studenten efter kursen ska ha en grundläggande förståelse för hur de teoretiska kunskaperna kan tillämpas i praktisk visuell kommunikation. Centrala teman är ändamålsenlighet, lämplighet, idéhöjd och funktionalitet i det givna sammanhanget.

Kursen består av föreläsningar och seminarier samt grupparbeten och individuella uppgifter.


Kursens lärandemål
Kursen utgör en introduktion till visuell kommunikation. Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
1. Förstå och kunna redogöra för centrala teorier och begrepp inom ämnet visuell kommunikation; samt utifrån kurslitteraturen kunna härleda, klassificera, och jämföra visuell kommunikation.
2. Kunna återge, åskådliggöra och beskriva olika former av visuella uttryck inom marknadskommunikation.

Färdighet och förmåga
3. Undersöka och identifiera beståndsdelarna i en visuell kommunikation, med hjälp av kurslitteraturens teorier och begrepp.
4. Analysera och diskutera de kommunikativa motiv som ligger till grund för praktisk visuell kommunikation.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
5. Utvärdera kommunikationsproblem inom visuell kommunikation samt reflektera, bedöma och värdera ändamålsenligheten i praktisk visuell kommunikation; samt med detta som grund formulera och utarbeta nya och ändamålsenliga visuella lösningar på kommunikationsproblemet.
6. Tillämpa kursens teorier genom att generera och visualisera kommunikationsidéer samt argumentera för valda angreppsätt.

Byt termin


Namn:
Visuell kommunikation
Termin: H19
Period: 3 4
Studietakt: 50%
Nivå: Grund
Poäng: 7,5
Språk: Svenska

Kurskod: pr2551

Kursplan

Kontakt:


Koordinator:
Helena Flinck
Kursansvar:
David Valldeby
Examinator:
David Valldeby
Studentservice:
Läs mer

Lärare: