Typografi (TYP)

Kursbeskrivning


Kursens lärandemål
Kursen utgör en introduktion till ämnet Typografi. Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
1. Förstå och kunna redogöra för centrala teorier, begrepp och visuella uttryck inom ämnet typografi och dess historiska utveckling; samt utifrån kurslitteraturen kunna härleda, klassificera, och jämföra samtida typografi med motsvarigheter i typografi- och designhistorien.
2. Kunna återge, åskådliggöra och beskriva valda delar ur typografins historia med hjälp av visuella exempel från praktisk typografiskt arbete.

Färdighet och förmåga
3. Undersöka och identifiera beståndsdelarna i en typografisk lösning på mikro- och makronivå med hjälp av kursens teorier inom gestaltning, bokstavsanatomi, typografihistoria och visuell kommunikation.
4. Analysera och diskutera de kommunikativa motiv som ligger till grund för typografiska designval i
praktiken.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
5. Utvärdera kommunikationsproblem som inbegriper typografi samt reflektera, bedöma och värdera en praktisk designs typografiska lösningar; samt med detta som grund formulera och utarbeta nya och ändamålsenliga typografiska lösningar på kommunikationsproblemet.
6. Tillämpa kursens teorier genom att generera och visualisera kommunikationsidéer samt argumentera för valda angreppsätt.

Byt termin


Namn:
Typografi
Termin: H19
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: Grund
Poäng: 7,5
Språk: Svenska

Kurskod: pr2540

Kursplan

Kontakt:


Koordinator:
Helena Flinck
Kursansvar:
Niklas Bondesson
Arina Stoenescu
Examinator:
Niklas Bondesson
Arina Stoenescu
Studentservice:
Läs mer

Lärare: