Slutprojekt i marknadskommunikation (SLUTMK)

Kursbeskrivning


Kursens lärandemål
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
1. Förstå teorier och begrepp inom ämnet marknadskommunikation som för ämnet relevant litteratur behandlar.
2. Åskådliggöra den praktiska innebörden av teorier och begrepp inom litteratur som är relevant för ämnet.

Färdighet och förmåga
3. Undersöka och analysera marknadskommunikativa utmaningar mot en bakgrund av teorier och begrepp inom litteratur som är relevant för ämnet.
4. Använda teorier och begrepp inom litteratur som är relevant för ämnet för att lösa marknadskommunikativa utmaningar i ett praktiskt sammanhang.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
5. Skapa och visualisera ändamålsenliga marknadskommunikationslösningar, samt kunna argumentera för valda angreppssätt.
6. Bedöma och kunna reflektera kring ändamålsenligheten i olika marknadskommunikationslösningar och olika angreppsätt


Innehåll
Syftet med kursen är att studenterna ska syntetisera de kunskaper som förvärvats under föregående terminer
på kandidatprogrammet i Marknadskommunikation (GI), samt applicera dessa i en praktisk kontext för att
lösa marknadskommunikativa utmaningar med kreativa angreppssätt. Särskild vikt läggs vid tillämpning av
teorier inom ämnena Marknadsföring, Reklam och PR och Visuell kommunikation. Därutöver är syftet att
studenterna ska planera och organisera arbetsprocessen i linje med de kunskaper inom Projektledning som
programmet behandlat.
Kursen har ett ledningsperspektiv som lägger stor vikt vid såväl strategi som taktik inom
marknadskommunikation - och framförallt hur dessa nivåer samverkar. De strategiska frågeställningarna
handlar om hur marknadskommunikationen bäst kan lösa de centrala utmaningarna i en given kontext. Den
taktiska delen fokuserar på hur marknadskommunikationen ska planeras och utformas på konkret
hantverksnivå, där särskilt fokus läggs på hur visuella uttrycksmedel kan utnyttjas.

Byt termin


Namn:
Slutprojekt i marknadskommunikation
Termin: V19
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: Grund
Poäng: 7,5
Språk: Svenska

Kurskod: pr3523

Kursplan

Kontakt:


Koordinator:
Kursansvar:
Studentservice:
Läs mer

Lärare: