Reklamstrategi (RESTR)

KursbeskrivningI kursen studeras reklam, definierad som marknadskommunikation, ur ett lednings-/eller projektledarperspektiv. Mot en bakgrund av teorier och modeller som förklarar hur människor bearbetar och påverkas av reklam diskuteras hur man planerar, beställer, genomför och utvärderar reklamkampanjer för att nå största möjliga effekt. Kursen täcker i första hand, men inte enbart, reklam från företag riktad till konsumenter.


Kursen lägger stor vikt vid såväl strategi som taktik, och framförallt hur dessa nivåer samverkar. De strategiska frågeställningarna utgår från att reklaminsatserna kan bidra till att stärka företagets varumärke och försäljning, på kort såväl som lång sikt. Här läggs stor vikt vid analys och marknadsundersökningar som ligger till grund för VAD reklamen ska åstadkomma i termer av målsättningar, målgrupp och önskad varumärkesposition. Den taktiska delen fokuserar på HUR reklamen ska utformas på konkret hantverksnivå, när det gäller till exempel kreativitet, medieval, specifika budskapsstrategier, färg och form.


Projektarbete är ett centralt inslag i kursen. Deltagarna ska applicera teoretiska kunskaperna på ett case, i form av att producera en detaljerad kommunikationsplan som innehåller strategi, taktik och illustrerade förslag på konkreta reklaminsatser. Kursen innehåller dessutom föreläsningar, gästföreläsningar och seminarier.


Kursansvarig Niklas Bondesson, Ek.Dr. Niklas träffas i samband med undervisningen eller nås på niklas.bondesson@sbs.su.se


 


 Kursens lärandemål
Kursens övergripande syfte är att fördjupa studentens kunskaper om området reklam (marknadskommunikation).
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
1. Förstå och förklara för kursens teorier och modeller som behandlar vilka effekter reklam har.

2. Förklara och illustrera grundläggande reklambegrepp.

Färdighet och förmåga
3. Analysera reklam mot en bakgrund av teorier och modeller inom ämnet.
4. Tillämpa kursens teorier och modeller i ett praktiskt reklamsammanhang.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
5. Värdera och reflektera kring alternativa angreppssätt ur ett strategiskt, socialt och etiskt perspektiv.
6. Formulera och argumentera för valda angreppssätt.

Byt termin


Namn:
Reklamstrategi
Termin: V19
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: Grund
Poäng: 7,5
Språk: Svenska

Kurskod: PR2521

Kursplan

Kontakt:


Koordinator:
Helena Flinck
Kursansvar:
Niklas Bondesson
Examinator:
Niklas Bondesson
Studentservice:
Läs mer