Forskningsmetoder i företagsekonomi och redovisning (REMERED)

KursbeskrivningKursen behandlar företagsekonomiska forskningsansatser och undersökningsmetoder, litteraturstudier, tillämpning av teorier och begrepp, samt granskning av företagsekonomisk forskning inom redovisning. Kursens läraktiviteter utgörs av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, akademiskt skrivande och enskilda studier. Föreläsningsserien adresserar frågor om och kring teman som problematisering, litteraturstudier, vetenskapsteori och metod, och akademiskt skrivande. Seminarierna ägnas åt att skriva om, diskutera och applicera dessa teman.


Kursens lärandemål
Det övergripande syftet med kursen är att ge grundläggande insikter i företagsekonomisk forskning, dess metodologier och metoder, samt i tillämpningen av dess teorier och begrepp; och därigenom skapa en vetenskaplig grund för skrivandet av ett kandidatexamensarbete.
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
1. visa insikter i företagsekonomiskt problematiseringsarbete, teoretiska studier och dess tillämpningar, forskningsansatser och metoder;
Färdighet och förmåga
2. problematisera företagsekonomisk forskning och/eller praktik;
3. identifiera, diskutera och motivera olika sätt att använda företagsekonomiska teoribildningar och begrepp;
4. identifiera, diskutera och motivera olika sätt att tillämpa företagsekonomiska forskningsansatser och metoder;
5. visa noggrannhet och stringens avseende språkbehandling, vetenskapliga formaliteter och angivna tidsramar;
Värderingsförmåga och förhållningssätt
6. värdera företagsekonomisk forskning med hänsyn till samhälleliga aspekter

Byt termin


Namn:
Forskningsmetoder i företagsekonomi och redovisning
Termin: H19
Period: 2
Studietakt: 100%
Nivå: Grund
Poäng: 7,5
Språk: Svenska

Kurskod: FE3825

Kursplan

Kontakt:


Koordinator:
Toivo Lepp
Kursansvar:
Mikael Holmgren Caicedo
Examinator:
Mikael Holmgren Caicedo
Studentservice:
Läs mer