Research Methods in Advertising and PR (REMEPR)

Course descriptionThe course focuses social science research approaches, concepts and methods, and the use of theories and theoretical concepts when doing research. The course marks the practical beginning of the bachelor’s thesis semester, the culmination of your undergraduate studies.


Course learning activities consist of lectures, seminars, group projects and individual readings. The lecture series is based on the different stages of the research process, and covers the following areas:
1) problematization;
2) literature review;
3) philosophy of science
4) case study research;
5) academic writing.


The seminar series provides the opportunity to learn how research is carried out by reading and reviewing academic journal articles and by applying the preparatory parts of the research and writing process – the introduction and grounding of a research topic, the writing of a literature review and the preparation of a research design. The seminar series ends with peer reviewed presentation of selected group projects/thesis proposals.Intended Learning Outcomes
Det övergripande lärandemålet med kursen är att ge grundläggande förståelse för forskningsansatser och
-metoder inom samhällsvetenskaplig forskning i allmänhet och fallstudiemetodik i synnerhet, och därigenom
skapa bästa möjliga förutsättningar och stöd för skrivandet av ett kandidatexamensarbete av mycket hög
kvalitet.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

1. Visa grundläggande kunskaper om samhällsvetenskapliga begrepp, forskningsansatser och metoder.

Färdighet och förmåga

2. Genomföra en teoretiskt förankrad problematisering av ett empiriskt grundat fenomen.

3. Med utgångspunkt i en egenformulerad syftesformulering välja, utveckla och motivera en forskningsansats
och -metod

4. Utforma ett empiriskt prövat forskningsupplägg.

5. Visa noggrannhet och stringens vad gäller textbehandling, vetenskaplig formalia och angivna tidsramar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

6. Kritiskt och etiskt värdera forskning inom Reklam och PR

Change semester  


Course title:
Research Methods in Advertising and PR
Semester: Spring term 2019
Study period: 2
Rate of studies: 100%
Level: Undergraduate level (first cycle)
Credits: 7.5
Language of instruction: English

Course code: pr3522

Kursplan

Contact:


Course coordinator:
Helena Flinck
Head of course:
Hans Rämö
Examiner:
Hans Rämö
Student services:
Read more