Redovisning II (RED II)

KursbeskrivningInternredovisning och ekonomisk styrning handlar om att planera, genomföra, följa upp och utvärdera samt anpassa en verksamhet i strävan att uppnå dess mål. Under kursen behandlas internredovisning och ekonomistyrningens problem och möjligheter utifrån olika perspektiv, i olika situationer och inom olika typer av verksamheter. Vi går igenom grundläggande begrepp, modeller, metoder och synsätt som rör internredovisning och ekonomisk styrning. Kursen omfattar även områdets historiska framväxt och aktuella utvecklingstrender inom t ex etik och mänskliga rättigheter, såväl i Sverige som internationellt.
Kursen består av föreläsningar och seminarier med förberedande arbetsuppgifter.


Kursens lärandemål
Kursens övergripande syfte är att utveckla studentens förmåga att med hjälp av vetenskapligt grundad teoribildning analysera ekonomisk information i syfte att fatta relevanta flerdimensionella beslut om verksamhetsförändringar som ska leda till kvalitets- och resultatförbättringar. Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
1. Redogöra för grundläggande modeller, metoder och synsätt som rör rapportering, kommunikation och beslutsfattande inom internredovisning och ekonomisk styrning.

Färdighet och förmåga
2. Tillämpa modeller, metoder och mångdimensionella synsätt för internredovisning och ekonomisk styrning inom olika verksamheter.
3. Visa hur modeller och metoder inom internredovisning och ekonomisk styrning kan användas för att genomföra verksamhetsförändringar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
4. Ur olika perspektiv, som t ex utifrån etik, bedöma och kritiskt reflektera över olika modeller, metoder och synsätt inom området internredovisning och ekonomisk styrning.
5. Reflektera kring olika vetenskapliga ställningstaganden rörande internredovisning och ekonomisk styrning.

Byt termin


Namn:
Redovisning II
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: Grund
Poäng: 7,5
Språk: Svenska

Kurskod: fe2424

Kursplan

Kontakt:


Koordinator:
Toivo Lepp
Amanuenser:
Isabella Nordlund
Filip Ardin
Kursansvar:
Gustav Johed
Examinator:
Gustav Johed
Studentservice:
Läs mer