Projektledning (PROJ)

Kursbeskrivning* Projektets grundläggande villkor och processer;
* Projektarbete i praktiken;
* Projektplanens betydelse för projektledning, projektorganisation, och arbete i projekt;
* Organisatoriska perspektiv på projektledning och arbete i projekt.

Kursen tar upp olika aspekter av projekt som ledning, planering och resurser ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv.


Kursens lärandemål
Kursens övergripande lärandemål är att göra den studerande förtrogen med projekt samt dess villkor och processer, såväl teoretiskt som praktiskt.
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
1. Redogöra för teorier och modeller som rör projektarbete, ledning av projekt samt tekniker för projektplanering

Färdighet och förmåga
2. Upprätta en projektplan och genomföra ett projektarbete
3. Använda teoretiska begrepp och modeller för att analysera projekt i termer av ledning, organisation och arbete i projekt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
4. Kritiskt reflektera över projektledning, organisation och arbete i ett vidare sammanhang

Byt termin


Namn:
Projektledning
Termin: H19
Period: 4
Studietakt: 100%
Nivå: Grund
Poäng: 7,5
Språk: Svenska

Kurskod: pr1525

Kursplan

Kontakt:


Koordinator:
Helena Flinck
Kursansvar:
Johanna Fernholm
Examinator:
Johanna Fernholm
Studentservice:
Läs mer