Organisation II (ORG-II 7.5)

KursbeskrivningOrganisation II syftar till att fördjupa de kunskaper du fått genom kursen Organisation I, ge en specifik förståelse för organisationen som socialt system samt grundläggande färdigheter i att använda teori för att analysera empiriskt material.


Kursen ger en introduktion till hur organisationen formas av sin omgivning genom normer och regler, och hur medarbetare förstår sin situation och sin relation till arbetsgivaren. Med hjälp av dessa perspektiv ger kursen en inblick i förutsättningarna för styrning och förändring av företag och andra typer av organisationer.


Kursen syftar också till att visa hur organisationsteori kan användas som grund för analyser av företag och andra organisationer. Genom projektarbeten, där kursens teorier och begrepp tillämpas på verkliga organisationer, ger kursen således en konkret förankring av organisationsteori i praktiken.Kursens lärandemål

Kursens övergripande syfte är att fördjupa den studerandes kunskaper om organisationer som sociala system. Efter genomgången kurs är målet att du ska ha uppnått följande:


Kunskap och förståelse:


1. Visa fördjupad kunskap om organisationer, hur de påverkas av sin omgivning samt hur individer förstår sin organisatoriska kontext. 


2. Visa förståelse för organisationsdynamik och därmed förutsättningarna för förändring och styrning.


3. Förstå olika organisationsteoriers begränsningar; dvs. vilka aspekter av praktiken de hjälper oss att belysa respektive vilka aspekter hos praktiken som faller utanför deras ramar. 


Färdighet och förmåga:


4. Analysera konkreta organisations- och styrningsproblem i företag och andra organisationer på ett etiskt hållbart sätt.


5. Presentera och kommunicera resultaten av dessa analyser på ett strukturerat och övertygande sätt, så att gängse normer för vetenskaplighet och akademiskt skrivande är uppfyllda; Värderingsförmåga och förhållningssätt.


6. Kritiskt reflektera över såväl olika organisationsteoriers användningsområden som över olika aspekter av organisationers sätt att fungera i praktiken.

Byt termin


Namn:
Organisation II
Termin: V20
Period: 4
Studietakt: 100%
Nivå: Grund
Poäng: 7,5
Språk: Svenska

Kurskod: fe2203

Syllabus

Kontakt:


Koordinator:
Ezra Alexander
Amanuenser:
Emilia Ishak
Kursansvar:
Lovisa Näslund
Examinator:
Lovisa Näslund
Studentservice:
Läs mer