Grundkurs i organisation (ORG-I KV)

Kursbeskrivning


Kursens lärandemål

Lärandemål Kursens övergripande syfte är att göra dig förtrogen med teorier som rör organisation, organiserad verksamhet och ledning av organisationer samt introduktion till ett hållbarhetsperspektiv. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:


Kunskap och förståelse


1. Definiera grundläggande organisationsteoretiska begrepp.


2. Redogöra för olika sätt att beskriva, åskådliggöra och analysera organisationer samt göra kopplingar till hållbarhet utifrån given kurslitteratur.


Färdighet och förmåga


3. På teoretisk grund analysera praktikens former för organisering och ledning.


4. Formulera teoretiskt förankrade företagsekonomiska frågeställningar och problem.


5. Tillämpa grunderna i vetenskapligt skrivande. Värderingsförmåga och förhållningssätt.


6. Diskutera och värdera teorier och tanketraditioner.Innehåll

Grundkursen i organisation går på halvfart under period 1-2 under hösten på kvällstid. I kursen ingår en salstentamen.

Kursen behandlar framväxten av teorier och synsätt på organisering och ledning av företag och andra typer av organisationer samt hållbarhetsbegreppet. Kursen tar upp hur organisationer beskrivs, hur arbetsfördelning och koordinering kan förstås och går till. Teorier som behandlar villkor för och konsekvenser av olika former för organisering och ledning samt kopplingar mellan de olika teoretiska inriktningarna och övergången från ett industriellt till ett postindustriellt samhälle presenteras, diskuteras och prövas. Kursen ger kunskap om grundläggande organisatoriska begrepp, färdigheter i att använda teorier/modeller, för att analysera organisatoriska problem samt att kritiskt kunna utvärdera och jämföra olika sätt att analysera företag och organisationer.

Byt termin


Namn:
Grundkurs i organisation
Termin: H19
Period: 1 2
Studietakt: 50%
Nivå: Grund
Poäng: 7,5
Språk: Svenska

Kurskod: fe1205

Kursplan

Kontakt:


Koordinator:
Lotta Sondell
Amanuenser:
Emilia Ishak
Kursansvar:
Tony Fang
Examinator:
Tony Fang
Studentservice:
Läs mer