Organisations- och marknadskommunikation (OMK)

Kursbeskrivning


Kursens lärandemål
Kursen utgör en introduktion till teorin om kommunikation, speciellt i förhållande till en organisations relation till sin invärld och omvärld, den behandlar teoretiska och praktiska teman inom ämnesområdet. Viktiga teman är exempelvis relation, kultur, språk och samhälle. Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
1. Redogöra för och kritiskt granska teorier som rör centrala företeelser inom området kommunikation med inriktning mot en organisations marknadskommunikation; relatera och förklara centrala teman, teorier och forskningsperspektiv inom område.
2. Teoretiskt analysera kommunikativa fenomen i samhället.

Färdighet och förmåga
3. Undersöka problem som rör kommunikation generellt men framför allt med inriktning mot en organisations marknadskommunikation genom att identifiera relevanta teorier från ämnesområdet; integrera teorier för att analysera och hantera komplexa kommunikationsproblem.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
4. Kritiskt reflektera och värdera kommunikation med inriktning mot en organisations marknadskommunikation i ett socialt och etiskt sammanhang; formulera hur teorier, modeller och metoder som rör centrala företeelser inom området kan tillämpa.

Byt termin


Namn:
Organisations- och marknadskommunikation
Termin: V19
Period: 4
Studietakt: 100%
Nivå: Grund
Poäng: 7,5
Språk: Svenska

Kurskod: pr1524

Syllabus

Kontakt:


Koordinator:
Helena Flinck
Kursansvar:
Anna Broback
Examinator:
Anna Broback
Studentservice:
Läs mer

Lärare: