Marknadsföring och managementanalys (MMA)

KursbeskrivningKursens övergripande syfte är att integrera, utveckla och fördjupa kunskaper hur ämnesområdena management och marknadsföring samverkar samt hur komplexa problem inom management och marknadsföring kan förstås och hanteras i företag och andra organisationer.


Kursen syftar vidare till att hjälpa dig att tillgodogöra dig teoretiska och analytiska verktyg inom ämnesområdena management och marknadsföring som du även kommer att tillämpa vid senare kurser. Kursen som ges på svenska genomförs i form av ett större antal föreläsningar som presenterar aktuella inriktningar, frågor och problem inom ämnesområdena management och marknadsföring, seminarier där olika former av seminarieuppgifter presenteras och diskuteras samt avslutningsvis en skriftlig individuell hemtentamen. Kursen behandlar ämnesområden som Organisationers inre och yttre liv, inre och yttre omständigheter både ur kritiska och pragmatiska perspektiv, Marknadsföringens olika aspekter både ur kritiska och pragmatiska perspektiv.Kursens lärandemål

Kursens övergripande syfte är att integrera, utveckla och fördjupa kunskaper hur ämnesområdena management och marknadsföring samverkar samt hur komplexa problem inom management och marknadsföring kan förstås och hanteras i företag och andra organisationer. Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
1. Redogöra för och kritiskt granska teorier som rör centrala företeelser inom områdena management och marknadsföring; relatera och förklara centrala teman, teorier och forskningsperspektiv inom områdena management och marknadsföring till varandra;

Färdighet och förmåga
2. Undersöka problem som rör management och marknadsföring genom att identifiera relevanta teorier från respektive ämnesområde; integrera teorier för att analysera och hantera komplexa management- och marknadsföringsproblem.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
3. Kritiskt reflektera över management och marknadsföring i ett socialt och etiskt sammanhang; formulera hur teorier, modeller och metoder som rör centrala företeelser inom områdena management och marknadsföring kan tillämpas.

OBS !


Det sker inte någon nyantaging till denna kurs.


Namn:
Marknadsföring och managementanalys
Termin: V19
Period: 3 4
Studietakt: 100%
Nivå: Grund
Poäng: 15,0
Språk: Svenska

Kontakt:


Koordinator:
Helena Flinck
Amanuenser:
Sanaz Charbaf
Head of course:
Johanna Fernholm