Marknadsföring II (MF-II 7.5)

KursbeskrivningKursens syfte är att utveckla kunskapen kring marknadsplanering på moderna marknader. Under kursen ges en föreläsningsserie som introducerar tillvägagångssätt för marknadsplanering samt erbjuder fördjupningar inom områden som är högaktuella för dagens marknadsförare. Här märks t ex förändrade konsumtionsmönster och köpbeteenden, social media marketing, varumärkesstrategier och hållbarhetsfrågor.


Dina kunskaper från grundkursen och de perspektiv och fördjupningar som denna fortsättningskurs erbjuder behandlas i en seminarieserie där du tillämpar kunskaperna och presenterar dessa i ett projektarbete.Förväntade studieresultat
Kursens övergripande syfte är att utveckla studentens kunskaper i marknadsplanering på moderna marknader.
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse
1. Definiera grundläggande begrepp inom marknadsplanering och marknadsföring på moderna marknader,
samt metodologiska förhållningssätt kopplat till begreppen.
2. Exemplifiera och förklara grundläggande begrepp.
Färdighet och förmåga
3. Tillämpa teorier, koncept, modeller och metoder för marknadsplanering.
4. Analysera en organisations förutsättningar och omvärldens betydelse i samband med tillämpningen.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
5. Motivera valet av teoretiska angreppssätt.
6. Kritiskt reflektera kring och utvärdera valda angreppssätt.


Kursens lärandemål
Förväntade studieresultat
Kursens övergripande syfte är att utveckla studentens kunskaper i marknadsplanering på moderna marknader.
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse
1. Definiera grundläggande begrepp inom marknadsplanering och marknadsföring på moderna marknader,
samt metodologiska förhållningssätt kopplat till begreppen.
2. Exemplifiera och förklara grundläggande begrepp.
Färdighet och förmåga
3. Tillämpa teorier, koncept, modeller och metoder för marknadsplanering.
4. Analysera en organisations förutsättningar och omvärldens betydelse i samband med tillämpningen.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
5. Motivera valet av teoretiska angreppssätt.
6. Kritiskt reflektera kring och utvärdera valda angreppssätt.

Byt termin


Namn:
Marknadsföring II
Termin: V20
Period: 2
Studietakt: 100%
Nivå: Grund
Poäng: 7,5
Språk: Svenska

Kurskod: fe2303

Kursplan

Kontakt:


Koordinator:
Gustav Innala
Amanuenser:
Anton Wady
Kursansvar:
Anders Parment
Examinator:
Anders Parment
Studentservice:
Läs mer

Lärare:


Apéria Tony
Engström Jon
Moreno Astrid
Parment Anders
Svendsen Martin
Östberg Jacob
Hugo Guyader, Linköpings universitet
Mikael Ottosson