Grundkurs i marknadsföring (MF-I KV)

Kursbeskrivning


Kursens lärandemål

Kursen syfte är att ge en bred introduktion till ämnet marknadsföring och de utmaningar som marknadsföring som ämnesdisciplin står inför. Konsumtionssamhällets karaktär och baksidor samt hållbarhetsöverväganden för att säkerställa kommande generationers möjligheter att konsumera är viktiga utgångspunkter för kursen.


Föreläsningsserien introducerar centrala begrepp, relevanta modeller och verktyg. Föreläsningarna erbjuder, förutom en genomgång av grundläggande teorier, fördjupningar inom områden som är centrala för dagens marknadsförare. Föreläsningarna tar upp trender, konsumentinsikt, marknadsstrategi, omvärldsbevakning, marknadsanalys, konsumentbeteende, varumärkesutveckling, hållbarhetstänkande och symbolisk interaktionism kopplat till marknadsföring.  


Kursen bygger på två synsätt: Marketing management och symbolisk interaktionism. I samband med föreläsningsserien behandlas dessa synsätt även i form av ett grupparbete där kunskaperna tillämpas och presenteras i form av ett projektarbete. 


Kursens övergripande syfte är tillhandahålla en bred introduktion till marknadsföringens centrala synsätt, begrepp och modeller.


Efter genomgången kurs skall studenten kunna:


Kunskap och förståelse   1. Definiera grundläggande begrepp inom marknadsföring. 

  2. Exemplifiera och förklara grundläggande begrepp.  


Färdighet och förmåga   1. Tillämpa synsätt, begrepp och modeller inom marknadsföring. 

  2. Analysera olika teoretiska synsätt inom marknadsföring i samband med tillämpning. 


 Värderingsförmåga och förhållningssätt   1. Motivera och argumentera för valet av teoretiska synsätt. 

  2. Kritiskt reflektera kring och utvärdera valda synsätt. 


 

Byt termin


Namn:
Grundkurs i marknadsföring
Termin: H19
Period: 3 4
Studietakt: 50%
Nivå: Grund
Poäng: 7,5
Språk: Svenska

Kurskod: fe1304

Kursplan

Kontakt:


Koordinator:
Helena Flinck
Kursansvar:
Anna Broback
Examinator:
Anna Broback
Studentservice:
Läs mer