Konsumtion, kultur och kommers (KULT)

Kursbeskrivning


Kursens lärandemål

Varmt välkommen till kursen Konsumtion, kultur och kommers!


Denna kurs tar upp kommersiella och kulturella perspektiv på konsumtion. Kursen har ett övergripande samhällsperspektiv, där också den historiska utvecklingen tas i beaktande for framväxten av en konsumtionskultur, liksom ett genusperspektiv på kommunikation och konsumtion.


Kursens övergripande syfte är att integrera, utveckla och fördjupa kunskaper inom området Konsumtion, kultur och kommers på en samhällelig nivå samt hur komplexa konsumtionsproblem kan förstås och värderas i ett socialt sammanhang.


Lärandemål Efter genomgången kurs skall studenten kunna: Kunskap och förståelse 1. Förstå och kunna redogöra för kursens teorier och modeller som rör kommersiella och kulturella perspektiv på konsumtion. Färdighet och förmåga 2. Tillämpa teorier i analyser av konsumtion ur ett samhällsperspektiv Värderingsförmåga och förhållningssätt 3. Reflektera kring alternativa synsätt på som rör konsumtion.

Byt termin


Namn:
Konsumtion, kultur och kommers
Termin: V19
Period: 2
Studietakt: 100%
Nivå: Grund
Poäng: 7,5
Språk: Svenska

Kurskod: PR2543

Kursplan

Kontakt:


Koordinator:
Helena Flinck
Kursansvar:
Anna Broback
Examinator:
Anna Broback
Studentservice:
Läs mer