Koncernredovisning och revision (KORE)

KursbeskrivningKursens övergripande syfte är att göra dig förtrogen med den internationella koncernredovisningens innehåll, vilka principer den bygger på samt metodiken för dess upprättande. Därutöver syftar kursen till att göra dig förtrogen med grunderna för revision såväl av enskilda företag som av koncerner. Kursen behandlar följande: - Metodik och principer för upprättande av årsredovisningar i koncerner - Värderings- och redovisningsteoretiska frågor vid upprättande och bedömning av koncernredovisning - Hur den teoretiska utgångspunkten påverkar den praktiska utformningen - Grunderna för lagstadgad revision samt hur denna tillämpas för koncerner.Kursens lärandemål
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse
1. Redogöra för modeller, begrepp och regler som påverkar koncerners årsredovisning.
2. Visa förståelse för hur val av värderingsmetoder och andra valmöjligheter påverkar företagens redovisade värden samt resultat.
3. Diskutera redovisning och revision avseende grunder i och skillnader mellan enskilda företag och koncerner.
4. Diskutera olika perspektiv inom revisionsforskning.

Färdighet och förmåga
5. Upprätta och analysera redovisningsrapporter på koncernnivå.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
6. Reflektera över koncernredovisning och revision ur ett kritiskt perspektiv och hur perspektiv kan förändras beroende på teoretiska och metodologiska utgångspunkter.

Byt termin


Namn:
Koncernredovisning och revision
Termin: V20
Period: 4
Studietakt: 100%
Nivå: Grund
Poäng: 7,5
Språk: Svenska

Kurskod: fe3429

Kursplan

Kontakt:


Koordinator:
Ezra Alexander
Kursansvar:
Olga Golubeva
Examinator:
Olga Golubeva
Studentservice:
Läs mer