Kandidatuppsats i företagsekonomi (KAUPP)

KursbeskrivningAtt självständigt ha lagt upp och genomfört en vetenskaplig studie enligt konstens alla regler är en av de tunga meriterna i en kandidatexamen. Uppsatskursen innebär att man utforskar ett eget intresse inom ramen för en vetenskaplig undersökning. Kursen ger grundläggande förståelse för hur man förbereder och genomför en vetenskaplig studie samt skriver en akademisk uppsats. Ämnen som behandlas är vetenskaplig problematisering, vetenskapsteori, forskningsmetod, akademiskt skrivande och akademisk granskning (review). Kursen består av seminarier, enskilda handledningsmöten samt av att skriva granskningsrapporter och en egen uppsats. Kursens lärandemål
Kunskap och förståelse
1. Utveckla och formulera en i tidigare forskning grundad företagsekonomisk problematik.

Färdighet och förmåga
2. Diskutera, utvärdera och använda teorier och begrepp vid litteraturstudier, problematiseringsarbete och analys av empiriskt material.
3. Diskutera, redogöra för och motivera val av forskningsansats och forskningsmetod.
4.Visa noggrannhet och stringens vad gäller vetenskaplig akribi, formalia och angivna tidsramar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
5. Producera ett teoretiskt och empiriskt grundat kunskapsbidrag.
6. Värdera det egna arbetet och dess kunskapsbidrag med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

ENG:
The overall aim of the bachelor’s thesis course is for the student to practice thinking, working and writing scientifically as well as to practice applying theoretical concepts and perspectives to a problem grounded in previous research. After completion of the bachelor’s thesis course students are expected to be able to:

Knowledge and Understanding
1. Develop and formulate a problem firmly rooted in previous research within the main field of study.

Competence and Skill
2. Discuss, evaluate and apply theories and concepts to a literature review, to the problematising process and to the analysis of empirical data.
3. Discuss, account for and state the reasons for the choice of research approach and research method.
4. Demonstrate accuracy and rigor in terms of scientific akribi, academic formalities and specified time frames;

Judgement and Approach
5. Produce a theoretically and empirically grounded contribution to knowledge.
6. Evaluate one’s own work and its contribution to knowledge with respect to scientific, societal and ethical aspects.

OBS !


Det sker inte någon nyantaging till denna kurs.


Namn:
Kandidatuppsats i företagsekonomi
Termin: H16
Period: 3 4
Studietakt: 100%
Nivå: Grund
Poäng: 15,0
Språk: Svenska

Kontakt:


Koordinator:
Helena Flinck
Marknadsföring
Ludmila Lindgren
Management
Doris Rehnström
Finansiering
Toivo Lepp
Redovisning/Ekonomistyrning
Head of course:
Li Malmström
Finansiering
Jessica Lindbergh
Management
Roland Almqvist
Redovisning/Ekonomistyrning
Hans Rämö
Marknadsföring

Lärare: