Reklam & PR grundläggande marknadsföring (GRMF)

KursbeskrivningKursen syfte är att ge en bred introduktion till ämnet marknadsföring.


Under kursen ges en föreläsningsserie som introducerar centrala begrepp och modeller samt samband mellan olika marknadsföringsmodeller och teorier. Föreläsningarna erbjuder även fördjupningar inom områden som är centrala för dagens marknadsförare som exempelvis marknadsstrategi, omvärldsbevakning, marknadsanalys, konsumentbeteende och varumärkesutveckling.


Parallellt med föreläsningsserien behandlas dessa synsätt även i en seminarieserie där kunskaperna tillämpas och presenteras i form av ett projektarbete.


Kursens lärandemål
Kursens övergripande syfte är tillhandahålla en bred introduktion till marknadsföringens centrala synsätt, begrepp och modeller. Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
1. Definiera grundläggande begrepp inom marknadsföring.
2. Exemplifiera och förklara grundläggande begrepp.

Färdighet och förmåga
3. Tillämpa synsätt, begrepp och modeller inom marknadsföring.
4. Analysera olika teoretiska synsätt inom marknadsföring i samband med tillämpning i olika branscher.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
5. Motivera och argumentera för valet av teoretiska synsätt.
6. Kritiskt reflektera kring och utvärdera valda synsätt.

Byt termin


Namn:
Reklam & PR grundläggande marknadsföring
Termin: V20
Period: 3
Studietakt: 100%
Nivå: Grund
Poäng: 7,5
Språk: Svenska

Kurskod: PR1523

Kursplan

Kontakt:


Koordinator:
Gustav Innala
Amanuenser:
Anton Wady
Kursansvar:
Anders Parment
Examinator:
Anders Parment
Studentservice:
Läs mer