Reklam & PR grundläggande redovisning (GRED)

KursbeskrivningEtt företags redovisning är central för att löpande kunna informera sina intressenter om hur dess verksamhet utvecklas. Internt är redovisningen ett huvudsakligt underlag på vilket ett företag beslutar om viktiga affärsbeslut och därefter utvärderar de företagsekonomiska effekternafrån besluten.
En universitetskurs i grundläggande redovisning erbjuder praktiska tillämpbara kunskaper för att kunna producera, konsumera och reflektera över redovisning.
I denna kurs går vi igenom följande moment:

-Bokföringens grunder och bokslut;
-Lagstiftning och normbildning av betydelse för företags redovisning;
-Värdering av företags finansiella ställning samt bestämning av ett företags ekonomiska resultat;
-Etiska aspekter på redovisningen;
-Räkenskaps- och kassaflödesanalys.
Kursens lärandemål

Redovisning är en central del inom det företagsekonomiska ämnet. I kursen behandlas såväl teoretiska som praktiska aspekter inom området. På detta sätt ges studenter möjlighet att applicera och tillämpa de teoretiska principerna för externredovisning, samtidigt som tillämpningen sätts in i ett övergripande redovisningsteoretiskt perspektiv. Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
1. Redogöra för grundläggande begrepp, samband och regler som rör företags externa redovisning.

Färdighet och förmåga
2. Upprätta ett bokslut.
3. Tillämpa olika värderingsmetoder samt analysera dess effekt på resultat och ställning.
4. Särskilja nyckeltal för att inhämta information om ett företags resultat och ställning.
5. Använda olika nyckeltal för att analysera ett företags ekonomiska resultat och finansiella ställning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
6. Utvärdera och kritiskt reflektera över den information som presenteras i företags och andra organisationers årsredovisning.


Kursens lärandemål
Redovisning är en central del inom det företagsekonomiska ämnet. I kursen behandlas såväl teoretiska som praktiska aspekter inom området. På detta sätt ges studenter möjlighet att applicera och tillämpa de teoretiska principerna för externredovisning, samtidigt som tillämpningen sätts in i ett övergripande
redovisningsteoretiskt perspektiv. Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
1. Redogöra för grundläggande begrepp, samband och regler som rör företags externa redovisning.

Färdighet och förmåga
2. Upprätta ett bokslut.
3. Tillämpa olika värderingsmetoder samt analysera dess effekt på resultat och ställning.
4. Särskilja nyckeltal för att inhämta information om ett företags resultat och ställning.
5. Använda olika nyckeltal för att analysera ett företags ekonomiska resultat och finansiella ställning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
6. Utvärdera och kritiskt reflektera över den information som presenteras i företags och andra organisationers årsredovisning.

Byt termin


Namn:
Reklam & PR grundläggande redovisning
Termin: V20
Period: 2
Studietakt: 100%
Nivå: Grund
Poäng: 7,5
Språk: Svenska

Kurskod: PR1522

Kursplan

Kontakt:


Koordinator:
Toivo Lepp
Amanuenser:
Isabella Nordlund
Filip Ardin
Kursansvar:
Thomas Carrington
Examinator:
Thomas Carrington
Studentservice:
Läs mer