Reklam & PR grundläggande management (GMGT)

Kursbeskrivning


Kursens lärandemål

Kursens övergripande syfte är att göra studenten förtrogen med teorier som rör organisation, organiserad verksamhet och ledning av organisationer samt introduktion till ett hållbarhetsperspektiv. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:


Kunskap och förståelse.


1. Definiera grundläggande organisationsteoretiska begrepp.


2. Redogöra för olika sätt att åskådliggöra organisationer utifrån given kurslitteratur.


Färdighet och förmåga.


3. På teoretisk grund analysera praktikens former för organisering och ledning.


4. Formulera teoretiskt förankrade företagsekonomiska frågeställningar och problem.


5. Tillämpa grunderna i vetenskapligt skrivande.


6. Värderingsförmåga och förhållningssätt.


7. Kritiskt diskutera och värdera organisatoriska teorier och tanketraditioner.


Byt termin


Namn:
Reklam & PR grundläggande management
Termin: V20
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: Grund
Poäng: 7,5
Språk: Svenska

Kurskod: PR1521

Syllabus

Kontakt:


Koordinator:
Ezra Alexander
Amanuenser:
Emilia Ishak
Kursansvar:
Anna Wettermark
Examinator:
Anna Wettermark
Studentservice:
Läs mer