Reklam & PR: fortsättningskurs i management (FMGT)

Kursbeskrivning


Kursens lärandemål

Kursens övergripande syfte är att fördjupa den studerandes teoretiska kunskaper om organisering och strategisk styrning. Efter genomgången kurs skall studenten kunna: Kunskap och förståelse.


1. Visa fördjupad kunskap om organisationer, hur de påverkas av sin omgivning samt hur individer förstår sin organisatoriska kontext.


2. Visa förståelse för organisationsdynamik och därmed förutsättningarna för förändring och styrning.


3. Förstå olika organisationsteoriers begränsningar; dvs. vilka aspekter av praktiken de hjälper oss att belysa och förstå respektive vilka aspekter hos praktiken som faller utanför deras ramar; Färdighet och förmåga.


4. Analysera konkreta organisations- och styrningsproblem i företag och andra organisationer på ett etiskt hållbart sätt.


5. Presentera och kommunicera resultaten av dessa analyser på ett strukturerat och övertygande sätt, så att gängse normer för vetenskaplighet och akademiskt skrivande är uppfyllda; Värderingsförmåga och förhållningssätt.


6. Kritiskt reflektera över såväl organisationsteori som över olika aspekter av organisationers sätt att fungera i praktiken.

Byt termin


Namn:
Reklam & PR: fortsättningskurs i management
Termin: V20
Period: 4
Studietakt: 100%
Nivå: Grund
Poäng: 7,5
Språk: Svenska

Kurskod: PR2524

Syllabus

Kontakt:


Koordinator:
Ezra Alexander
Amanuenser:
Emilia Ishak
Kursansvar:
Lovisa Näslund
Examinator:
Lovisa Näslund
Studentservice:
Läs mer