Företagsanalys 2 (FA2)

KursbeskrivningKursen syftar till att skapa en förståelse för och praktik av hur en ledningsgrupp arbetar med redovisningsinformation. Kursen betonar både de teoretiska och praktiska delar som krävs för att producera och analysera redovisnings- och ledningsgruppsinformation. Kursen kräver således förkunskaper i externredovisning och ekonomistyrning, men också i finansiering och strategi. Kursen är organiserad runt en företagssimulering och det mesta av undervisningen sker i seminarieform där studenterna arbetar i grupp för att lösa de problem en företagsledning kan hamna i. För att främja studentens förmågor kommer kursen att innehålla både teoretiska och praktiska gruppinlämningar samt en individuell inlämning.


Kursens lärandemål
Kursens övergripande syfte är att utveckla studentens förmågor att ta fram, organisera och presentera ekonomisk information för beslutsfattande. Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
1. Demonstrera insikter i centrala frågeställningar och problem inom tillämpad ekonomistyrning och externredovisning.

Färdighet och förmåga
2. Använda relevant litteratur för att lösa praktiska problem inom ekonomistyrning och externredovisning.
3. På teoretisk grund utforma och presentera en strategi, en budget, en lönsamhetsanalys och en företagsvärdering.
4. Genom aktivt engagemang fatta välgrundade, kollektivt förankrade beslut i tillämpade situationer.
5. Skapa och genomföra professionella presentationer av kursens arbetsuppgifter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
6. Kritiskt diskutera och värdera forskningsfrågor inom ekonomistyrning eller externredovisning.

OBS !


Det sker inte någon nyantaging till denna kurs.


Namn:
Företagsanalys 2
Termin: V19
Period: 4
Studietakt: 100%
Nivå: Grund
Poäng: 7,5
Språk: Svenska

Begränsningar:


Kursen ges inom kandidatprogrammet i företagsekonomi, inriktning ekonomistyrning.

Kontakt:


Koordinator:
Toivo Lepp
Head of course:
Bino Catasús

Lärare: