Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKARED)

KursbeskrivningEtt examensarbete inom huvudområdet företagsekonomi på kandidatnivå är ett akademiskt arbete som bygger på vetenskaplig forskning inom ett utvalt forskningsområde.
Kursen består av följande huvuddelar:
- teoretiska och empiriska studier inom ämnet redovisning
- metodologiska och vetenskapsteoretiska studier
- skrivande av förberedelseuppgifter, granskningsarbeten och ett examensarbete


Kursens lärandemål
Det övergripande syftet med ett kandidatexamensarbete är att ge studenten grundläggande träning i att tänka, arbeta och skriva vetenskapligt – att tillämpa vetenskapsteoretiska, metodologiska och teoretiska begrepp och perspektiv på en i tidigare forskning grundad företagsekonomisk problematik.
Kursens lärandemål utgår från de krav på kunskaper, förmågor och förhållningssätt som formulerats för kandidatexamen i Högskoleförordningens Examensordning (Bilaga 2).
Efter genomfört kandidatexamens arbete förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
1. Självständigt identifiera, utveckla och formulera en i tidigare forskning grundad företagsekonomis problematik
Färdighet och förmåga
2. Kritiskt diskutera, analysera och tillämpa teoretiska begrepp vid litteraturstudier, problematiseringsarbete och analys av empiriskt material.
3. Grundligt redogöra för, motivera val av forskningsansats och forskningsmetod.
4. Visa noggrannhet och stringens vad gäller vetenskaplig akribi, formalia och angivna tidsramar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
5. Göra ett seriöst försök att producera ett teoretiskt och empiriskt grundat kunskapsbidrag.
6. Värdera det egna arbetet och dess kunskapsbidrag med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

Byt termin


Namn:
Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen
Termin: V20
Period: 3 4
Studietakt: 100%
Nivå: Grund
Poäng: 15,0
Språk: Svenska

Kurskod: fe3932

Kursplan

Kontakt:


Koordinator:
Toivo Lepp
Kursansvar:
Charlotta Bay
Examinator:
Charlotta Bay
Studentservice:
Läs mer

Lärare: