Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKAMARK)

Kursbeskrivning


Kursens lärandemål
Kursens lärandemål
Det övergripande syftet med ett kandidatexamensarbete är att ge den studerande grundläggande träning i att tänka, arbeta och skriva vetenskapligt – att tillämpa vetenskapsteoretiska, metodologiska och teoretiska begrepp och perspektiv på en i tidigare forskning grundad problematik inom huvudområde reklam och PR.

Kursens lärandemål utgår från de krav på kunskaper, förmågor och förhållningssätt som formulerats för kandidatexamen i Högskoleförordningens Examensordning.

Efter genomfört kandidatexamensarbete förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
1. Utveckla och formulera en i tidigare forskning inom huvudområdet grundad problematik.

Färdighet och förmåga
2. Diskutera, utvärdera och använda teorier och begrepp vid litteraturstudier, problematiseringsarbete och analys av empiriskt material.
3. Diskutera, redogöra för och motivera val av forskningsansats och forskningsmetod.
4. Visa noggrannhet och stringens vad gäller vetenskaplig akribi, formalia och angivna tidsramar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
5. Producera ett teoretiskt och empiriskt grundat kunskapsbidrag.
6. Värdera det egna arbetet och dess kunskapsbidrag med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

Byt termin


Namn:
Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen
Termin: H19
Period: 3 4
Studietakt: 100%
Nivå: Grund
Poäng: 15,0
Språk: Svenska

Kurskod: FE3933

Syllabus

Kontakt:


Koordinator:
Helena Flinck
Kursansvar:
Hans Rämö
Examinator:
Hans Rämö
Studentservice:
Läs mer

Lärare: