Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKAMAN)

KursbeskrivningThe EXKAMAN course for the Bachelor thesis in Management runs the last 2 periods during the semester, even if some of the 4 non mandatory lectures and lecture by Språkverkstan starts already in period 2. The mandatory seminars starts in period 3-4. You will get a supervisor as new-registrated student some days after your submission of Idea paper. Your supervisor will after that give you a new schedule for mandatory seminars and tutorials. It is a full time course. Kursens lärandemål

Det övergripande syftet med ett kandidatexamensarbete är att ge studenten grundläggande träning i att tänka, arbeta och skriva vetenskapligt – att tillämpa vetenskapsteoretiska, metodologiska och teoretiska begrepp och perspektiv på en i tidigare forskning grundad företagsekonomisk problematik. Kursens lärandemål utgår från de krav på kunskaper, förmågor och förhållningssätt som formulerats för kandidatexamen i Högskoleförordningens Examensordning. Efter genomfört kandidatexamens arbete förväntas studenten kunna: Kunskap och förståelse.


1. Självständigt identifiera, utveckla och formulera en i tidigare forskning grundad företagsekonomisk problematik Färdighet och förmåga.


2. Kritiskt diskutera, analysera och tillämpa teoretiska begrepp vid litteraturstudier, problematiseringsarbete och analys av empiriskt material.


3. Grundligt redogöra för, motivera val av forskningsansats och forskningsmetod.


4. Visa noggrannhet och stringens vad gäller vetenskaplig akribi, formalia och angivna tidsramar. Värderingsförmåga och förhållningssätt.


5. Göra ett seriöst försök att producera ett teoretiskt och empiriskt grundat kunskapsbidrag.


6. Värdera.Examination

The mandatory originality  check  is  performed  by  the  student,  by  running  the  last version of the thesis in Urkund/Text Comparison tool in Fastreg Forum, before the thesis is uploaded for final examination. The submission of thesis is made in Fastreg in place for submission of thesis before deadline. A recommendation is that save your final thesis in Word/pdf with a name without letters and numbers as +, &, ö, etc. 


 


Det är studentens ansvar att examensarbetet plagiatkontrolleras genom uppladdning av slutversionen av arbetet i Fastreg forum för Textjämförelse för plagiatkontroll (Urkund). Kontrollen ska genomföras innan slutversionen av examensarbete laddas upp för examination. Uppladdningen av den slutliga uppsatsen ska också göras i Fastreg på plats för uppsatsinlämning före deadline.

Byt termin


Namn:
Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen
Termin: V20
Period: 3 4
Studietakt: 100%
Nivå: Grund
Poäng: 15,0
Språk: Svenska

Kurskod: fe3934

Syllabus

Kontakt:


Koordinator:
Alexandra Kontcell
Kursansvar:
Svante Schriber
Examinator:
Svante Schriber
Studentservice:
Läs mer