Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKA)

Kursbeskrivning


Kursens lärandemål

Det övergripande syftet med ett kandidatexamensarbete är att ge den studerande grundläggande träning i att tänka, arbeta och skriva vetenskapligt – att tillämpa vetenskapsteoretiska, metodologiska och teoretiska begrepp och perspektiv på en i tidigare forskning grundad företagsekonomisk problematik. Kursens lärandemål utgår från de krav på kunskaper, förmågor och förhållningssätt som formulerats för civilekonomexamen i Högskoleförordningens Examensordning. Efter genomfört kandidatexamensarbete förväntas studenten kunna: Kunskap och förståelse.


1. Utveckla och formulera en i tidigare forskning grundad företagsekonomisk problematik. Färdighet och förmåga


2. Diskutera, utvärdera och använda teorier och begrepp vid litteraturstudier, problematiseringsarbete och analys av empiriskt material.


3. Diskutera, redogöra för och motivera val av forskningsansats och forskningsmetod.


4.Visa noggrannhet och stringens vad gäller vetenskaplig akribi, formalia och angivna tidsramar. Värderingsförmåga och förhållningssätt


5. Producera ett teoretiskt och empiriskt grundat kunskapsbidrag.


6. Värdera det egna arbetet och dess kunskapsbidrag med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.


Intended learning outcomes The overall aim of the bachelor’s thesis course is for the student to practice thinking, working and writing scientifically as well as to practice applying theoretical concepts and perspectives to a problem grounded in previous research. After completion of the bachelor’s thesis course students are expected to be able to: Knowledge and Understanding


1. Develop and formulate a problem firmly rooted in previous research within the main field of study. Competence and Skill


2. Discuss, evaluate and apply theories and concepts to a literature review, to the problematising process and to the analysis of empirical data.


3. Discuss, account for and state the reasons for the choice of research approach and research method.


4. Demonstrate accuracy and rigor in terms of scientific akribi, academic formalities and specified time frames. Judgement and Approach


5. Produce a theoretically and empirically grounded contribution to knowledge.


6. Evaluate one’s own work and its contribution to knowledge with respect to scientific, societal and ethical aspects.-------------------------------------------------------------------------
Deadline for submitting the Bachelor Thesis is Monday May 28, 2018 at 09.00 – Thursday May 31, 2018 at 13.00.

Deadline for second submission of Bachelor Thesis is Monday October 1, 2018, at 09.00 – Monday October 8, 2018, at 13.00.

OBS !


Det sker inte någon nyantaging till denna kurs.


Namn:
Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen
Termin: H18
Period: 3 4
Studietakt: 100%
Nivå: Grund
Poäng: 15,0
Språk: Svenska


Lärare: