Ekonomistyrning II (ES-II 7.5)

KursbeskrivningFrom vårterminen 2019 kommer motsvarande kurs vara Redovisning II. Upplägg och kurslitteratur är detsamma. Schemat är nu publicerat.
Ekonomistyrning handlar om att planera, genomföra, följa upp och utvärdera samt anpassa en verksamhet i strävan att uppnå dess mål. Under kursen behandlas ekonomistyrningens problem och möjligheter utifrån olika perspektiv, i olika situationer och inom olika typer av verksamheter. Vi går igenom grundläggande begrepp, modeller, metoder och synsätt som rör ekonomistyrning. Kursen omfattar även ekonomistyrningens historiska framväxt och aktuella utvecklingstrender, såväl i Sverige som internationellt. Kursen består av föreläsningar och seminarier med förberedande arbetsuppgifter.Kursens lärandemål
Kursens övergripande syfte är att utveckla studentens förmåga att med hjälp av vetenskapligt grundad teoribildning analysera ekonomisk information i syfte att fatta relevanta flerdimensionella beslut om verksamhetsförändringar som ska leda till kvalitets- och resultatförbättringar. Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
1. Redogöra för grundläggande modeller, metoder och synsätt som rör rapportering, kommunikation och beslutsfattande inom ekonomistyrningsområdet.

Färdighet och förmåga
2. Tillämpa modeller, metoder och mångdimensionella synsätt för ekonomistyrning inom olika verksamheter.
3. Visa hur modeller och metoder inom ekonomistyrningsområdet kan användas för att genomföra verksamhetsförändringar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
4. Ur olika perspektiv bedöma och kritiskt reflektera över olika modeller, metoder och synsätt inom ekonomistyrningsområdet.
5. Reflektera kring olika vetenskapliga ställningstaganden inom ekonomistyrningsområdet.

OBS !


Det sker inte någon nyantaging till denna kurs.


Namn:
Ekonomistyrning II
Termin: H18
Period: 1
Studietakt: 100%
Nivå: Grund
Poäng: 7,5
Språk: Svenska

Kontakt:


Koordinator:
Toivo Lepp
Amanuenser:
Isabella Nordlund
Olivia Ekmark
Head of course:
Dariusz Osowski