Publications Profile »
Articles
2019 Leviner Pernilla
Adolphsen Caroline
Fridriksdottir Hrefna
Hartoft Hanne
Sandberg Kirsten
Gordning Stang Elisabeth
Barneretten i de nordiske land. Temaer i tiden. Barn (Rädda barnen), 3-4, , 15-39
2018 Leviner Pernilla
Child Participation in the Swedish Child Protection System. Child-Friendly Focus but Limited Child Influence on Outcomes. The International Journal of Children's Rights, 26(1), 136-158
2018 Leviner Pernilla
Barnkonventionen som svensk lag. en diskussion om utmaningar och möjligheter för att förverkliga barns rättigheter.
Förvaltningsrättslig Tidskrift
2017 Leviner Pernilla
En analys av LVU-rekvisitet ”socialt nedbrytande beteende” i ljuset av HFD 2015 ref. 7. förutsättningar för att omhänderta unga vuxna på grund av risk för hedersrelaterat våld och förtryck i svensk rätt. Nordisk socialrättslig tidskrift
2016 Leviner Pernilla
Kärnfamiljsideal och fri familjebildning - oförenliga utvecklingsspår i den svenska familjerätten? Juridisk Tidskrift, 625-642
2015 Leviner Pernilla
The Swedish Prohibition against Corporal Punishment from a Comparative Perspective - Effects and Challenges. Scandinavian Studies in Law, 61, , 219-246
2014 Leviner Pernilla
Child Protection under Swedish Law. Legal Duality and Uncertainty. European Journal of Social Work, 17(2), 206-220
2014 Leviner Pernilla
Förbudet mot barnaga i Sverige ur ett jämförande perspektiv – effekter och utmaningar. Juridisk Tidskrift, 578-601
2013 Leviner Pernilla
THE BAN ON CORPORAL PUNISHMENT OF CHILDREN Changing laws to change attitudes. the Swedish experience. Alternative Law Journal, 38(3), 156-159
2012 Leviner Pernilla
Domstolens funktion i LVU-ärenden. behov av specialiserade barndomstolar?. Nordisk socialrättslig tidskrift
2012 Leviner Pernilla
Socialtjänstens barnskyddsansvar ur ett rättsligt perspektiv. dilemman och tillämpnings-problematik. Locus, 48-68
2010 Kindström Dahlin Moa
Leviner Pernilla
Kaldal Anna
Hellner Gumpert Clara
Swedish Legal Scholarship Concerning Protection of Vulnerable Groups. Therapeutic and Proactive Dimensions. International Journal of Law and Psychiatry, 33(5-6), 398-405
2007 Dahlin Moa
Kaldal Anna
Leviner Pernilla
JO och barnperspektivet – de rättsliga förutsättningarna för socialtjänsten att samtala med barn. Juridisk Tidskrift, 3-10
2007 Kaldal Anna
Leviner Pernilla
Silencing the Conflict of Interests between Parental Rights and the Rights of the Child? Legal Requirements for the Social Services to Interview Children. Scandinavian Studies in Law, 50, , 381-391
Books
2018 Ramberg Christina
Bescher Alexander
Carlson Laura
Croon Adam
Granmar Claes
Kleist David
Leviner Pernilla
Norée Annika
Rättskällor.en introduktion i kritiskt tänkande.

Norstedts Juridik AB
Book Chapters
2019 Leviner Pernilla
The Nuclear Norm and the Free-form Family.Irreconcilable Paths in Swedish Family Law?.
Cambridge Companion to Comparative Family Law , 158-179
2019 Helander Karin
Leviner Pernilla
Inledning och övergripande reflektioner om bokens tema.
Barn, migration och integration i en utmanande tid , 11-18
2019 Leviner Pernilla
Voice but no choice.Children’s right to participation in Sweden.
Children’s constitutional rights in the Nordic countries
2019 Leviner Pernilla
Barnrätt.ett rättsvetenskapligt ämne, tema eller perspektiv?.
Festskrift till Wiweka Warnling Conradson
2019 Leviner Pernilla
Warnling Conradson Wiweka
Några reflektioner om utmaningar att bekämpa barnäktenskap i Sverige.vilken roll har juridiken och politiken.
Vänbok till Anne Ramberg
2018 Leviner Pernilla
Våra barn och andras ungar.om solidaritet och (o)likabehandling av barn i det svenska välfärdssystemet.
Socialrätt under omvandling om solidaritet och välfärdsstatens gränser, 94-131
2018 Leviner Pernilla
Sardiello Tiziana
The Swedish Ban on Corporal Punishment of Children in a Multi-Cultural Context – Conflicting Logics in the Social Services.
Corporal Punishment of Children Comparative Legal and Social Developments towards Prohibition and Beyond, 145-172
2018 Leviner Pernilla
Socialtjänstens ansvar för barn och unga.
Juridik för socialt arbete
2018 Leviner Pernilla
Erhag Thomas
Lind Anna-Sara
Inledning.mot en ny socialrätt?.
Socialrätt under omvandling om solidaritetens och välfärdsstatens gränser
2018 Saunders Bernadette
Leviner Pernilla
Naylor Bronwyn
Introduction."To Prohibition of Corporal Punishment - And Beyond!" Issues and Insights from an Inaugural Workshop in Stockholm on the Corporal Punishment of Children.
Corporal Punishment of Children Comparative Legal and Social Developments towards Prohibition and Beyond
2017 Leviner Pernilla
Samtyckeskonstruktionen i LVU.En analys av gränsdragningen mellan frivillighet och tvång, grundantaganden om människans autonomi samt barns begränsade självbestämmanderätt.
Tvångsvård av barn och unga Rättigheter, utmaningar och gränszoner
2017 Leviner Pernilla
Lundström Tommy
Om tvångsomhändertagande av barn.en inledning.
Tvångsvård av barn och unga rättigheter, utmaningar och gränszoner
2015 Leviner Pernilla
The Right to a Fair Trial from a Child’s Perspective – Reflections from a Comparative Analysis of Two Child-protection Systems.
Child-Friendly Justice A Quarter of a Century with the UN Convention on the Rights of the Child, 271-288
2015 Leviner Pernilla
Kaldal Anna
Lainpelto Katrin
Introduction.
Child-Friendly Justice A Quarter of a Century with the UN Convention on the Rights of the Child, 1-8
2014 Leviner Pernilla
Hälso- och sjukvårdens ansvar för barn som anhöriga.Ett rättsligt perspektiv.
Barns rätt som anhöriga en antologi om att göra barn delaktiga, 55-72
2014 Leviner Pernilla
När kan och bör placerade barn flytta hem – en oklar balansering mellan återförening och stabilitet i tre olika processer.
Barnrätt en antologi
2012 Leviner Pernilla
Barnperspektiv i socialtjänstens barnskyddsarbete – samtal med barn och bedömningar av barnets bästa.
Rätt, social utsatthet och samhälleligt ansvar Festskrift till Anna Hollander
2008 Leviner Pernilla
Könsstympning av flickor.rättsligt skydd i Sverige.
Kvinnlig könsstympning
Comprehensive Doctoral Thesis and Monograph Doctoral Thesis
2011 Leviner Pernilla
Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete.
The legal dilemmas inherent in the child protection work of the Social Services.
Reports and Conference papers
2019 Helander Karin
Leviner Pernilla
Barn, migration och integration i en utmanande tid.
2018 Erhag Thomas
Leviner Pernilla
Lind Anna-Sara
Socialrätt under omvandling.om solidaritet och välfärdsstatens gränser.
2018 Saunders Bernadette
Leviner Pernilla
Naylor Bronwyn
Corporal Punishment of Children.Comparative Legal and Social Developments Towards Prohibition and Beyond.
2017 Leviner Pernilla
Lundström Tommy
Tvångsvård av barn och unga.rättigheter, utmaningar och gränzoner.
2015 Mahmoudi Said
Leviner Pernilla
Kaldal Anna
Lainpelto Katrin
Child-friendly Justice.A Quarter of a Century of the UN Convention on the Rights of the Child.
2015 Bergmark Anna
Dane Louise
Leviner Pernilla
Warnling-Nerep Wiweka
Vilka rättigheter har barn som är EU-medborgare och lever i utsatthet i Sverige? En rättsvetenskaplig studie av minderåriga unionsmedborgares rätt till utbildning, hälso- och sjukvård samt socialt stöd och skydd.